ILT informeert: Ratten en muizen in uw bedrijf?

lees meer

08.04.2015 – Mansveld presenteert planmatige en samenhangende aanpak voor knaagdierbeheersing

Op 2 juli 2015 heeft staatssecretaris Mansveld (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) de Tweede Kamer geïnformeerd over een planmatige en samenhangende aanpak voor knaagdierbeheersing. In de brief met bijlage worden huidige ontwikkelingen en nieuwe beleidsvoornemens geschetst die van grote invloed zijn op de toekomst van plaagdierbeheersing in Nederland.

lees meer

04.06.2015 – NVPB-netwerkbijeenkomst

De NVPB-netwerkbijeenkomst van 20 mei 2015 stond in het teken van de CEN standaard EN 16636 voor plaagdierbeheersing, het daaraan verbonden CEPA Certified, de ontwikkelingen op het gebied van de KPMB Kwaliteitsnorm en het buitengebruik van anticoagulantia.

klik hier voor de sheets van de presentaties

29.04.15 – Handboek beheersing rattenpopulaties om gebouwen

De NVPB heeft een handboek opgesteld voor het beheersen van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen. Dit handboek is recentelijk goedgekeurd door het Ctgb en de ILenT en is nu door de NVPB gepubliceerd. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de verdere professionalisering van het gebruik van rodenticiden. In dit artikel wordt ingegaan op de achtergrond bij de totstandkoming van het handboek en wordt een antwoord gegeven op vragen die leven in het veld.

lees meer

16.03.2015 – Conclusies buitengebruik en doorvergiftiging

Op 5 maart jl. vond een NVPB netwerkbijeenkomst plaats over de ontwikkelingen rondom het buitengebruik van rodenticiden en het Alterra onderzoek naar doorvergiftiging. De belangrijkste zaken kunt u hier teruglezen.

lees meer

23.02.2015 – Tomcat Blox NL-0006285

Graag willen wij u op de hoogte brengen van een belangrijk update met betrekking tot de toelating voor het buitengebruik van Tomcat Blox.

lees meer

21.01.2015 – Samenvatting nieuwe wet- en regelgeving buitengebruik

Een korte en bondige samenvatting van de nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot het buitengebruik van vergif.

lees meer

08.01.2015 – Criteria voor buitengebruik rodenticiden

Het buitengebruik van vergif is alleen toegestaan als laatste redmiddel goed opgeleide professionele gebruikers, waarbij aan alle voorwaarden van geïntegreerde plaagdierbestrijding (IPM) is voldaan.

Het Ctgb heeft de volgende criteria voor het protocol van bestrijding van ratten buiten opgesteld.

lees meer

08.01.2015 – Ctgb publiceert Overgangsregeling buitengebruik vergif

Het buitengebruik van vergif zal ook in 2015 een belangrijk thema zijn. In dat kader informeren wij u graag over de publicatie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) over dit onderwerp:

lees meer

19.12.2014 – Mansveld informeert Tweede Kamer over buitengebruik

Staatssecretaris Mansveld (I&M) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het beleid ten aanzien van buitengebruik van rodenticiden. Mansveld onderschrijft de oplossingsrichting waar de NVPB zich sinds 2012 sterk voor heeft gemaakt.

lees meer

03.12.2014 – Voorzorgsmaatregelen vogelgriep

In verband met de uitbraken van vogelgriep is het belangrijk om zo veel mogelijk maatregelen te nemen om de insleep van vogelgriep op uw bedrijf te voorkomen. De Gezondheidsdienst Dieren (GD) en de Vakgroep Gezondheidszorg Pluimvee informeren u hierover als volgt:

lees meer

Klanten login
Links

Landelijk Meldpunt Rattenoverlast
- Meldpunt Rattenoverlast

Nederlandse Vereniging Plaagdiermanagement Bedrijven
- NVPB
- NVPB - Twitter

College voor de toelating gewasbeschermings- middelen en biociden
- Ctgb

Rijksoverheid
- Biocidengebruik